O wydarzeniu / About

Central Open Data Hackathon

For English translation scroll down or click here.

W dniach 15 – 16 marca 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie organizujemy Central Open Data Hackathon, wydarzenie, podczas którego programiści, działacze społeczni i designerzy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej pracujący w zespołach w krótkim czasie tworzą aplikacje obywatelskie. Organizatorami są Fundacja ePaństwo, Fundacja Wspólna Europa i Projekt Teplitsa Technologie dla Społeczeństwa, których celem jest promocja “kodowania”, “programowania” i “bycia deweloperem” jako nowoczesnych form aktywności społecznej.

Wydarzenie odbywa się w ramach serii hackathonów Koduj Dla Polski oraz międzynarodowej konferencji Personal Democracy Forum Central and Eastern Europe 2014.

Dlaczego warto wziąć udział w Hackhatonie?

Chcemy zachęcić obywateli i organizacje pozarządowe do uczestniczenia w życiu publicznym a także do korzystania z otwartych danych. Dlatego celem Hackhatonu jest zaangażowanie młodych deweloperów, grafików, działaczy społecznych do stworzenia aplikacji dla nowoczesnych usług publicznych i zwiększenia zaangażowania w sprawach obywatelskich.

Uznajemy, że wiele problemów nie tylko w Polsce, ale w całym regionie są podobne: jakość usług świadczonych przez organy państwowe, przejrzystość polityki i zamówień publicznych, odpowiedzialność władzy, brak kapitału społecznego. Wierzymy, że współpracując z ludźmi z innych krajów można osiągnąć cel mierzony na większą sklalę,, niż działając w ramach perspektywy jednego kraju.

Będzie to pierwszy Hackathon w Polsce, na który zostali zaproszeni web developerzy nie tylko z Polski, ale także i z innych krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

Programiści i autorzy aplikacji będą mogli korzystać ze wsparcia ponad 30 mentorów z całego świata – osób zaangażowanych w propagowanie idei otwartych danych i technologii w służbie społeczeństwu.

Po co robimy Hackathon?

Stworzymy aplikacje użyteczne społecznie. Zachęcamy do używania otwartych danych, udostępnionych przez instytucje publiczne, oraz do tworzenia projektów crowdsourcing’owych. Dla najlepszych projektów jest przewidziana nagroda.

Przykłady crowdsourcing’owych projektów obywatelskich:

 1. Sejmometr.pl – Otwarta baza danych publicznych w Polsce;

 2. Open Ideo – Platforma społeczna zorientowana na wspólne rozwiązywanie problemów poprzez wzajemne inspirowanie się i pomaganie;

 3. The Civic Crowd – Platforma, na której są zbierane i omawiane inicjatywy mające na celu poprawę życia społeczeństwa, w celu merytorycznego wsparcia pomysłów;

 4. Harass Map – Mapa przemocy wobec kobiet w Egipcie;

 5. Water Watchers – Serwis udostępniający informacje o zosobach wody W Południowej Afryce;

 6. Chicago Lobbyists – Strona, publikująca informacje o lobbistach w Chicago (USA);

 7. CorruptUA – Ukraińska mapa anty-korupcyjna. Obywatele mogą raportować o przypadkach korupcji (łapówki, przekręty, i t.d.);

 8. I Paid a Bribe (Zapłaciłem lapówkę) – Indyjskij serwis, pozwalający raportować o wymuszaniu łapówek;

 9. Clear Streets (Czyste ulice) – obywatelski serwis do monitorowania odśnieżania ulic przez slużby miasta Chicago (USA);

 10. Karta Narushenii (Mapa Naruszeń Swobody Głosowania) – mapa zakłoceń wyborczych w Rosji;

 11. PADDDTracker (Protected Area Downgrading, Downsizing, and Degazettement) – międzynarodowy serwis, monitorujący zmiany w zasadach funkcjonowania parków narodowych i innych terenów, konserwujących dziką przyrodę.

Do kogo skierowany jest Hackathon?

Na wydarzenie zapraszamy zarówno programistów jak i działaczy społecznych. Jeśli chcesz wziąć udział i pracować w zespole projektowym tworzącym aplikacje, zarejestruj się na wydarzenie. Jeśli masz pomysł na aplikację, ale nie jesteś informatykiem, zgłoś swój pomysł tutaj!

Co zapewniamy?

Kim są organizatorzy Hackhatonu?

Organizatorem Central Open Data Hackathon są:

About the Event

Central Open Data Hackathon

Central Open Data Hackhathon will take place on 15 – 16 March 2014 in the National Stadion (Warsaw). It is aimed to bring together developers, designers, and civic activists from Eastern and Central Europe, who will create applications for the civil society. The organizers of the event, ePanstwo Foundation, Common Europe Foundation and Project Teplitsa Technologies for Society, are focused on promotion of ‘coding’, ‘programming,’ and ‘being a developer’ as a modern form of the social activity.

The event is organized in the framework of Code for Poland hackhaton series and as a part of the Personal Democracy Forum Central and Eastern Europe 2014.

Why it is worth taking part in the Hackathon..?

We would like to encourage regular citizens as well as non-governmental organizations to take part in the community development and more advanced use of the Open Data. This is why, the overall goal of the Hackathon is to engage developers, graphic artists, social activists to create applications for the modern public services.

We believe that many challenges not only in Poland but also in the region are similar: the quality of the public services, transparency of the politics, procurements, responsibility of the government and the lack of social capital. We strongly believe, that by acting together hand by hand with the representatives of many countries at the same time, we can achieve greater impact.

It will be the first Hackathon in Poland that will bring together developers not only from Poland, but also from European Union and Eastern European countries.

Programmers will be supported by 30 mentors from all over the world – the people who are engaged in advocating for open data and new technologies serving the society.

Why are we organizing Hackathon?

In order to create applications that will be used by the general public. We promote the creation of the applications based on open data. We have prizes for the best projects developed at the Hackathon.

Here are the examples of the crowdsoursing projects:

 1. Sejmometr.pl – open, public database of Polish government data;

 2. Open Ideo – platform promoting mutual support among the platform members;

 3. The Civic Crowd – platform collecting the ideas supporting the society in order to make their life better;

 4. Harass Map – map of the harrassment of the Egyptian women;

 5. Water Watchers – Service that shares information on the water status in South Africa;

 6. Chicago Lobbyists – Site publishing information on the lobbyists in Chicago (USA);

 7. CorruptUA – Ukrainian anti- corruption map;

 8. I Paid a Bribe – Site that collects crowdsourced reports of corruption and bribery from India and all over the world;

 9. Clear Streets – Service aimed to monitor Chicago’s snow plows in real time;

 10. Karta Narushenii – Election violation reporting Map in Russia;

 11. PADDDTracker (Protected Area Downgrading, Downsizing, and Degazettement) – monitors the legal process through which national parks and nature reserves become weaker, smaller, or are removed completely.

Who is Hackathon for?

We invite not only web-developers but also social activists. If you would like to take part in the Hackathon and work in the project team developing the applications, please register to the event. If you have a big idea, but you are not a developer add your project.

What do we offer?

Who are the organizers of Hackhaton?

The organizers of the Central Open Data Hackathon are: