Autor projektu: Piotr Łyczko, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opis projektu:

Obecnie bardzo na czasie jest temat złej jakości powietrza, szczególnie w Krakowie, ale też w innych miastach Małopolski i Polski. Pośrednim efektem jest powstanie kilku aplikacji mobilnych, które ułatwiają mieszkańcom bieżące sprawdzanie poziomów zanieczyszczenia. Brakuje jednak dobrego i ujednoliconego API udostępniającego pełny zakres danych o aktualnych i prognozowanych poziomach zanieczyszczenia, które znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie obecnych aplikacji, ich rozszerzenie o nowe dane oraz powstanie nowych.

Projekt miałby więc polegać na zaprojektowaniu i zaprogramowaniu API udostępniającego dla aplikacji mobilnych i internetowych dane dla obszaru Małopolski:
– o aktualnych poziomach zanieczyszczeń powietrza,
– o prognozowanych poziomach zanieczyszczeń powietrza i parametrów pogodowych,
– o wprowadzonych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Opis sposobu pozyskania danych:
1) Dane o aktualnych poziomach zanieczyszczeń dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (przykładowy adres: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/iseo/aktualne_stacja.php?stacja=005&date_input=2014-02-19) oraz przekazywane na serwer Urzędu Marszałkowskiego, na którym wczytywane są do bazy MS SQL. Udostępniane są również w formacie XML. Niestety dość często występują problemy z dostarczaniem danych na serwer Urzędu Marszałkowskiego (dane dostarczane są z opóźnieniem lub występują kilku – kilkunastogodzinne przerwy w przesyłaniu danych) z tego względu najpewniej byłoby w pierwszej kolejności bazować na danych z parsowania strony WIOŚ a alternatywnie (np. brak dostępności strony) z danych dostarczanych na serwer UMWM. Dane aktualizowane są co 1 godzinę.
2) Dane o prognozowanych poziomach zanieczyszczeń powietrza i parametrów pogodowych dostępne są w postaci plików tekstowych csv. Dane aktualizowane są raz dziennie ok. godz. 5-6 rano i zawierają prognozę dla każdej godziny oraz średniodobowe dnia aktualnego i dwóch następnych.
3) Stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza wyliczane są w zależności od danych ze stacji i danych prognozowanych. I i II stopień wynika bezpośrednio z wyliczeń, natomiast III stopień jest sugerowany z wyliczeń ale jego wprowadzenie zależy od indywidualnej dla danej sytuacji decyzji wojewody.

Podstawowe wymagania dla API:
1) API będzie udostępniane na serwerze UMWM i powinno umożliwiać bezpośrednie udostępnianie danych dla aplikacji mobilnych i internetowych w formacie JSON/JSONP.
2) Dane aktualne i prognozowane wymagają przetworzenia, by w ramach API udostępniać dodatkowe parametry, np. współrzędne stacji i miast, wartość wskaźnika emisji CAQI (http://airqualitynow.eu/pl/about_indices_definition.php#parag1) oraz AQI (http://www.epa.gov/airnow/aqi_tech_assistance.pdf) i inne – do uzgodnienia.
3) API powinno np. umożliwiać udostępnienie danych w zależności od lokalizacji (dane dla najbliższej lokalizacji w zależności od współrzędnych w zapytaniu).

Dodatkowe wymagania dla API muszą być ustalone na etapie jego projektowania pod kątem jego maksymalnej przydatności dla aplikacji mobilnych i internetowych.

Zdjęcie: Grosz // zakwitnij (CC-BY-SA) http://www.flickr.com/photos/zakwitnij/124661351/sizes/l/